Skip To Content
Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Müşterilere Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. (“Stellantis/Şirket”) olarak operasyon ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda Stellantis olarak Şirketimiz bünyesindeki müşterilere ait bütün kişisel verilerin güvenliliğini ve gizliliğini önemsiyoruz.

Stellantis, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nda yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Veri Sorumlusu

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından Stellantis ‘veri sorumlusu’ olacaktır. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı Apt. No:1 / 2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde mukim ve fasılasız bir şekilde varlığını sürdüren Stellantis’tir.

İşlenen Kişisel Veriler

Tarafınıza ait kişisel veriler, Stellantis tarafından doğrudan Sizlerden internet sitemizde yer alan formlar ve Chatbot aracılığıyla ad-soyad, e-posta, telefon, tarafımıza iletilen talepler, ilgilendiğiniz araç bilgileri ve aracı görmek istediğiniz bayi ve şehirgibi bilgiler elde edilebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Stellantis tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Stellantis tarafından işlenen kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,  Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuka uygunluk sebepleri kapsamında Şirket tarafından işlenebilecektir:

 

-        Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, taleplerinizin yanıtlanabilmesi, çevrimiçi randevu oluşturulması ve bu kapsamda araçla ilgili bilgi alma taleplerinizin yanıtlanabilmesi, satın almış olduğunuz aracınıza ilişkin bakım, destek, hizmet talepleriniz kapsamında iletişim kurulabilmesi, gerek Şirketimizin gerek ise Sizlerin karşılıklı hak ve borçlarının belirlenmesi, amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden,

-        Stellantis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınız uyarınca önerilmesi ve tanıtılması, kişisel pazarlama faaliyetlerinde bulunulabilmesi, pazarlama işlemlerinin yürütülmesi, tanıtım-pazarlama-kampanya-promosyon-indirim amaçlı ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve tecrübesine yönelik aktivitelerin yürütülebilmesi amaçlarıyla açık rızanızın varlığı hukuki sebebine istinaden,

-        Ürün ve hizmetlere ilişkin ticari kayıtların tutulması, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi gibi amaçlarla hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine istinaden,

-        Anlaşmazlıkların ve hukuk davaların çözüme kavuşturulması, yasal hak taleplerinde bulunulması veya dava açılması ya da müdafaa edilmesi, muhtemel bir uyuşmazlıkta ispat külfetinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile şirket içi raporlama ve istatistik çalışmalar kapsamında işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Şirket, belirli durumlarda işlediği kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla Kanun’un 8. ve 9. Maddesi başta olmak üzere ulusal mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslara aktarabilir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, bayilerimize, tedarikçilerimize, yazılım, chatbot, çağrı merkezi, araç yardım ve çekici hizmetleri gibi operasyonel süreçlerimizi yürütebilmek adına hizmet aldığımız iş ortaklarımıza, Stellantis iştiraklerine Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı halinde tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla çağrı merkezi/SMS/e-posta/push notification gönderim hizmetlerini aldığımız üçüncü taraf işbirliği ortağımıza ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılabilecektir. Aynı zamanda bahse konu kişisel verileriniz, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ve alınan onayların yasal yükümlülüklerimiz kapsamında saklanabilmesi için hizmet alınan iş ortağımıza açık rızanızın varlığı halinde aktarılmaktadır.

 

Aynı zamanda kişisel verileriniz, internet sitemizin alt yapısının Stellantis’in yurt dışındaki iştirakleri tarafından sağlanması sebebiyle yurt dışında mukim Stellantis iştiraklerine açık rızanızın varlığına istinaden veri işleyen sıfatıyla aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz dijital pazarlama süreçlerimizin yürütülmesi, tarafınıza özel kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinde bulunulabilmesi, WhatsApp Business üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde tarafınıza gerekli desteğin sağlanabilmesi amacıyla açık rızanızın varlığı halinde yurt dışında mukim yazılım ve sosyal medya şirketlerine aktarılabilecektir.

 

Aynı zamanda kişisel verilerinizi yürürlükteki yasalara uyumu sağlamak veya yasal olarak izin verildiği takdirde yasal hakları kullanmak, ileri sürmek veya savunmak için gerektiği ölçüde denetim makamlarına, mahkemelere, hukuk bürolarına veya kanunen yetkili kamu kurumları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Stellantis tarafından doğrudan Sizlerden internet sitemizde yer alan formlar aracılığıyla toplanabilmektedir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği” başlığı altında yer alan hukuki sebeplere dayanarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik veya kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir. Stellantis bünyesinde işlenen kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir.

İlgili Kişinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

·                Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·                Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·               Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·               Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·               Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·               KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·               İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·               Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak; kvkkcikistalebi@stellantis.com & kvkk@stellantis.com adresine ya da Barbaros Mahallesi Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı Apt. No:1 / 2 Ataşehir/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.